Ir direto para menu de acessibilidade.
Portal do Governo Brasileiro
Página inicial > Revista da Saúde da Aeronáutica > Uncategorised > REVISTA DA SAÚDE DA AERONÁUTICA - Vol 3. N°1. Março 2020
Início do conteúdo da página
SUMÁRIO
  PÁGINA
Editorial         2

Artigo Histórico

        (1949) Do soro-diagnóstico de Lues

                             Harvey Ribeiro de Souza

3-17

Artigo Original

          Sistemática para otimização da adesão ao tratamento antirretroviral para os pacientes que vivem com HIV/AIDS

                               Ana Paula Storino Bastos Tavares

 18-24

Publicações pelo Mundo

               Returning Aircrew with Chronic Hepatitis B Back to Flying While on Nucleos(t)ide Analogues

                      Dominic Tan, Clarence Kwan, Benjamin B. C. Tan, Wee Hoe Gan

             Evaluation of HIV Postexposure Prophylaxis for Occupational and Nonoccupational Exposures at a Deployed U.S. Military Trauma Hospital
                      Jason F. Okulicz, Clinton K. Murray


Hepatitis E Virus Seroprevalence in Polish Soldiers Serving in Harsh Environmental Conditions
                    K. Korzeniewski, J. Osinska, J. Korsak, M. Konior


Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study
                   Fei Zhou, Ting Yu, Ronghui Du, Guohui Fan, Ying Liu, Zhibo Liu, Jie Xiang,
                   Yeming Wang, Bin Song, Xiaoying Gu, Lulu Guan, Yuan Wei, Hui Li, Xudong Wu,
                   Jiuyang Xu, Shengjin Tu, Yi Zhang, Hua Chen, Bin Cao

Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health CareWorkers Exposed to
Coronavirus Disease 2019
               Jianbo Lai, Simeng Ma, YingWang, Zhongxiang Cai, Jianbo Hu, NingWei, JiangWu,
              Hui Du, Tingting Chen, Ruiting Li, Huawei Tan, Lijun Kang, Lihua Yao, Manli Huang,
              HuafenWang, GaohuaWang, Zhongchun Liu, Shaohua Hu

         
25-29

Eventos Científicos

30

 

Fim do conteúdo da página